ASIE Indo - L

 INDONESIE :

                   *  Bali

                   *  Borobudur

                   * Cirebon

                   * Dieng

                   *  Gunung Padang

                   * Java

                   *  Liang Bua  , (2)  , 

                   *  Liyangan

                   *  Mentawai islands

                   *  Merangin

                   *  Mojokerto

                   *  Samalas (volcan)

                   *  Solo River , (2)  ,

                   *  Sulawesi

                   *  Tambora

                   *  Toba

                   *  Trinil

                   *  Wajak

                   * Yogyakarta

     JAPON

                   * Aidanikumahara

                   * Asuka , Asuka (2) , (3) , (4)  , (5)  , (6)

                   *  Daifuku

                   * Fukuoka , (2)  , 

                   * Gobyoyama

                   *  Hitachinaka

                   *  Ishigaki

                   *  Izumo

                   *  Kamakura

                   *  Kami-Goten

                   *  Kanai Higashiura  , (2)  , 

                   * Kashihara , (2) ,

                   * Kokura/Kitakyushu

                   *  Korekawa-nakai 

                   *  Kyoto

                   *  Matsue

                   *  Makimuku , (2)  , (3)

                   *  Minamigata Iseki 

                   *  Motooka

                   *  Nagaoka

                   * Nara , (2)  , (3) , (4) , (5) ,

                   *  Sakai 

                   *  Sakitari-do cave

                   *  Saiku

                   *  Sakurai , (2)  ,

                   *  Sango

                   *  Sannai-Maruyama

                   * Shimonoseki

                   *  Shimotsuke

                   * Tabata

                   *  Takashima

                   *  Tehara

                   *  Tokyo

                   *  Uji

     KAZAKHSTAN

          (1) , (2)  , (3)  , (4)  ,

                   *  Karaganda

                   *  Kultobe

                   *  Terekty

                   * Urdzhar

                   *  Yesil

     KYRGYZSTAN

                   * Issyk Kul

                   *  Nevaket

     LAOS

                  *  Souvanna Khomkham