ASIE Chine L-N

                   *  Lantian

                   *  Lantian Xinjie

                   *  Laogulou

                   *  Laosi

                   *  Liangzhu 

                   *  Liaojiaping

                   *  Liao ning

                   *  Liaoyuan - Huaxu

                   *  Lindong

                   *  Lingjing

                   *  Lingshan

                   *  Lingshenghu

                   *  Linzi

                   *  Lion Rock

                   * Liquian

                   *  Liu'An

                   *  Liuhuaishan

                   *  Liujiazhai 

                   *  Liyang , (2)  , (3)  ,

                   *  Longgupo Cave 

                   *  Longlin cave

                   *  Longquan

                   *  Lop Nor Creek Tomb

                   * Loudi

                   *  Lu'an , (2) , (3) , (4) ,

                   *  Luding

                   *  Lunadong

                   *  Luoyang,  Luoyang (2) , Luoyang (3) , (4) ,  (5)  , (6)  ,  (7)  , (8) ,

                  *  Lyushun

                   *  Maiping

                   *  Maludong cave

                   *  Maojiaping

                   *  Maoshan

                   *  Mazongshan

                   *  Mengwa

                   *  Milan 

                   *  Modao

                   *  Muyi

                   *  Nan'Ao 1 , (2) ,

                   *  Nanjing  ,  (2)   ,

                   *  Nantang

                   *  Nantudun

                   *  Nihewan basin , (2)  

                   *  Ningbo , (2)  ,